L'objectiu d'aquest CodeLab és utilitzar la API java.time per al tractament de dates i hores, i la classe Random per a la generació de valors aleatoris.

Per als mateixos valors d'entrada, un algorisme sempre genera els mateixos valors de sortida. Això canvia quan entren en joc els valors indeterminats, com poden ser la data i hora (que canvia en cada execució de l'algorisme) o els valors aleatoris.

El temps sembla un tema senzill; fins i tot un rellotge barat pot proporcionar una data i una hora bastant exactes. No obstant això, amb un examen més detallat, ens adonem de les subtils complexitats i de molts factors que afecten la comprensió del temps. Per exemple, el resultat d'afegir un mes al 31 de gener és diferent per a un any de traspàs que per a altres anys. Les zones horàries també afegeixen complexitat. Per exemple, un país pot entrar i sortir de l'horari d'estiu un o més copa a l'any o pot saltar l'horari d'estiu completament durant un any.

Quan es desenvolupen aplicacions, molt sovint es necesiten nombres aleatoris. Per exemple en la programació de molts jocs, aplicacions de criptografia, per a usar com identificadors, etc.

Java proporciona suport per a la generació de nombres aleatoris a través de la classe java.util.Random, i la classe SecureRandom per a aplicacions que necessiten aleatorietat criptogràfica.

En aquest CodeLab veurem com tenir en compte aquests valors.

Inicia IntelliJ i crea un nou projecte anomenat Datetime.

La classe LocalDateTime gestiona tant la data com l'hora, sense una zona horària. És una de les classes bàsiques de l'API java.time. Aquesta classe s'utilitza per representar la data (mes-dia-any) juntament amb el temps (hora-minut-segon-nanosegon)

Vegem un exemple:

System.out.printf("now: %s%n", LocalDateTime.now());
System.out.printf("Apr 15, 1994 @ 11:30am: %s%n", LocalDateTime.of(1994, Month.APRIL, 15, 11, 30));
System.out.printf("6 months from now: %s%n", LocalDateTime.now().plusMonths(6));
System.out.printf("6 months ago: %s%n", LocalDateTime.now().minusMonths(6));

La llista completa de mètodes que proporciona la classe LocalDateTime la podem trobar a https://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/java/time/LocalDateTime.html

Aquí en destaquem aquestes:

now()

Obté la data-hora actuals

of(year, month, dayOfMonth, hour, minute, second)

Obté la data-hora especificades

parse(text, formatter)

Obté la data-hora a partir d'un text en base a un format

isEqual(other)

Compara dues data-hores

isAfter(other)

Comprova si la data-hora és posterior a una altra

iSBefore(other)

Comprova si la data-hora és anterior a una altra

until(other, units)

Calcula difèrencia entre la data-hora i una altra, en les unitats especificades (anys, mesos, dies, hores, minuts, segons,...)

getDayOfMonth()

Obté el dia del mes de la data-hora

getMonth()

Obté el mes de la data-hora

getYear()

Obté l'any de la data-hora

getHour()

Obté l'hora de la data-hora

getMinute()

Obté els minuts de la data-hora

getSecond()

Obté els segons de la data-hora

minusDays(days)

Resta a la data-hora un nombre de dies

minusMonths(months)

Resta a la data-hora un nombre de mesos

minusYears(years)

Resta a la data-hora un nombre d'anys

minusHours(hours)

Resta a la data-hora un nombre d'hores

minusMinutes(minutes)

Resta a la data-hora un nombre de minuts

minusSeconds(seconds)

Resta a la data-hora un nombre de segons

plusDays(days)

Suma a la data-hora un nombre de dies

plusMonths(months)

Suma a la data-hora un nombre de mesos

plusYears(years)

Suma a la data-hora un nombre d'anys

plusHours(hours)

Suma a la data-hora un nombre d'hores

plusMinutes(minutes)

Suma a la data-hora un nombre de minuts

plusSeconds(seconds)

Suma a la data-hora un nombre de segons

Obtenir data-hora actuals

System.out.printf("now: %s%n", LocalDateTime.now());
LocalDateTime dataHoraActual = LocalDateTime.now();
System.out.printf("now: %s%n",dataHoraActual);

Amb format específic:

DateTimeFormatter formatter = DateTimeFormatter.ofPattern("d-M-y H.m.s");
String date = formatter.format(LocalDateTime.now());

Obtenir data i hora específica

LocalDateTime deuMaigDosmilUnaTresDos = LocalDateTime.of(2000, Month.APRIL, 1, 3, 2);

Obtenir data-hora a partir d'un string

És necessari definir el format en que en que tenim la data-hora:

String datahoraText = "1/12/2019 1:20:59";

DateTimeFormatter formatter = DateTimeFormatter.ofPattern("d/M/y H:m:s");

LocalDateTime datahora = LocalDateTime.parse(datahoraText, formatter);

Obtenir parts d'una data-hora

System.out.println(
    ara.getDayOfMonth() + " " +
    ara.getMonth() + " " +
    ara.getYear() + " " +
    ara.getHour() + " " +
    ara.getMinute() + " " +
    ara.getSecond()
);

Manipular una data-hora

LocalDateTime dh = LocalDateTime.of(2020, 1, 1, 12, 35, 59);
System.out.println(dh);

dh = dh.plusMonths(2);
System.out.println(dh);

dh.plusYears(1000);   // Atencio: no hem modificat 'dh'
System.out.println(dh); //

dh = dh.minusSeconds(10000000);
System.out.println(dh);

Comparar data-hora

Anterior o posterior

String datahoraText1 = "1/12/2000 0:0:0";
String datahoraText2 = "1/12/2020 0:0:0";

DateTimeFormatter formatter = DateTimeFormatter.ofPattern("d/M/y H:m:s");

LocalDateTime datahora1 = LocalDateTime.parse(datahoraText1, formatter);
LocalDateTime datahora2 = LocalDateTime.parse(datahoraText2, formatter);

System.out.println(datahora1.isAfter(datahora2));
System.out.println(datahora1.isBefore(datahora2));

Diferència entre dates

LocalDateTime fromDateTime = LocalDateTime.of(1984, 12, 16, 7, 45, 55);
LocalDateTime toDateTime = LocalDateTime.of(2014, 9, 10, 6, 40, 45);

long years = fromDateTime.until( toDateTime, ChronoUnit.YEARS);
fromDateTime = fromDateTime.plusYears( years );

long months = fromDateTime.until( toDateTime, ChronoUnit.MONTHS);
fromDateTime = fromDateTime.plusMonths( months );

long days = fromDateTime.until( toDateTime, ChronoUnit.DAYS);
fromDateTime = fromDateTime.plusDays( days );


long hours = fromDateTime.until( toDateTime, ChronoUnit.HOURS);
fromDateTime = fromDateTime.plusHours( hours );

long minutes = fromDateTime.until( toDateTime, ChronoUnit.MINUTES);
fromDateTime = fromDateTime.plusMinutes( minutes );

long seconds = fromDateTime.until( toDateTime, ChronoUnit.SECONDS);

System.out.println( years + " years " +
    months + " months " +
    days + " days " +
    hours + " hours " +
    minutes + " minutes " +
    seconds + " seconds.");

Per a generar nombres aleatoris, crea en primer lloc una instància de la classe Random, i després crida a un dels mètdodes generadors, com nextInt(), nextDouble(), nextLong() ...

Fem una prova:

import java.util.Random;

public class Main {

  public static void main(String[] args) {
    Random random = new Random();

    int aleatoriEnter = random.nextInt();

    double aleatoriDouble = random.nextDouble();

    float aleatoriFloat = random.nextFloat();

    boolean aleatoriBoolean = random.nextBoolean();

    long aleatoriLong = random.nextLong();

    System.out.println(aleatoriEnter);
    System.out.println(aleatoriDouble);
    System.out.println(aleatoriFloat);
    System.out.println(aleatoriBoolean);
    System.out.println(aleatoriLong);
  }
}

Podem veure que en cada execució del programa el valor de les variables canvia aleatòriament.

La crida sense paràmetres als mètodes nextInt(), nextLong(), nextDouble(), ..., retorna un valor dintre del rang de posibles valors del tipus de dades.

Dintre d'un rang

Per a establir un límit superior, al rang de valors que es generen, podem passar com a parámetre aquest límit.

Per exemple, la crida a nextInt() amb el parámetre 10:

int aleatoriEnter = random.nextInt(10);

fa que el valor generat sigui més petit que 10 (és a dir, entre 0 i 9).

Per a establir un límit inferior i un superior:

int inferior = 4;
int superior = 15;
int aleatoriEnter = random.nextInt(superior-inferior)+inferior;

fa que el valor generat sigui major o igual a 4 i inferior a 15 (és a dir, entre 4 i 14).

String aleatori

Per a generar un String aleatori tenim diverses opcions.

Una opció és generar un String amb caràcters entre un rang ASCII:

int inferior = 97; // letter 'a'
int superior = 122; // letter 'z'
int targetStringLength = 10;
Random random = new Random();

String generated = "";
int generatedLength = 10;
for (int i = 0; i < generatedLength; i++) {
  int characterCode = random.nextInt(superior-inferior)+inferior;
  generated += (char) characterCode;
}
System.out.println(generated);

Una altra opció és predefinir els possibles caracters que ha de tenir l'String:

Random random = new Random();
String upper = "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ";
String lower = upper.toLowerCase();
String digits = "0123456789";

String allChars = upper+lower+digits;

String generated ="";
int generatedLength = 10;
for (int i = 0; i < generatedLength; i++) {
  generated += allChars.charAt(random.nextInt(allChars.length()));
}

System.out.println(generated);

La data-hora i els nombres aleatoris són fonamentals en la majoria d'aplicacions. Aquí no obstant, farem una aplicació una mica menys seriosa 😉.

import javax.swing.*;
import java.awt.*;
import java.awt.event.KeyEvent;
import java.io.IOException;
import java.time.LocalDateTime;
import java.time.format.DateTimeFormatter;
import java.util.Random;

public class Main {

  public static void main(String[] args) throws Exception {
    Random random = new Random();
    Robot robot = new Robot();
    DateTimeFormatter formatter = DateTimeFormatter.ofPattern("d-M-y H.m.s");
    String upper = "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ";
    String lower = upper.toLowerCase();
    String digits = "0123456789";
    String allChars = upper+lower+digits;

    Runtime.getRuntime().exec("notepad.exe");

    while(true) {
      Thread.sleep(random.nextInt(1000));

      String date = formatter.format(LocalDateTime.now());
      String text = "";
      int generatedLength = random.nextInt(25);
      for (int i = 0; i < generatedLength; i++) {
        text += allChars.charAt(random.nextInt(allChars.length()));
      }
     
      for (int i = 0; i < date.length(); i++) {
        robot.keyPress(KeyStroke.getKeyStroke(date.charAt(i),0).getKeyCode());
        Thread.sleep(random.nextInt(300));
      }
      robot.keyPress(KeyEvent.VK_SPACE);

      for (int i = 0; i < text.length(); i++) {
        robot.keyPress(KeyStroke.getKeyStroke(text.charAt(i),0).getKeyCode());
        Thread.sleep(random.nextInt(100));
      }

      robot.keyPress(KeyEvent.VK_ENTER);
    }
  }
}