Preparar el servidor web

Pots fer servir aquest script per a posar a punt el servidor


En canvi, si prefereixes fer-ho pas a pas, segueix-los a continuació:

Crea un contenidor anomenat contenidor:

@host lxc launch ubuntu:20.04 contenidor

Accedeix al contenidor:

@host lxc exec contenidor bash

Instal·la el servidor-web Apache dintre del contenidor:

root@contenidor apt update apt install apache2

Crea un parell de claus:

@host ssh-keygen -f ~/.ssh/contenidor -N ""

Mostra la clau-pública generada:

@host cat ~/.ssh/contenidor.pub

Selecciona la clau-pública i copía-la (Ctrl+Shift+C).
Enganxa-la al fitxer /root/.ssh/authorized_keys del contenidor:

root@contenidor echo Ctrl+Shift+C >> /root/.ssh/authorized_keys

Crea una carpeta anomenada contenidor al host:

@host mkdir ~/contenidor

Esbrina l'adreça IP del contenidor:

root@contenidor ip a

Sincronitza la carpeta contenidor del host amb la carpeta /var/www/html del contenidor (substitueix la IP de la comanda per la IP que tingui el teu contenidor):

@host sshfs root@10.161.122.237:/var/www/html ~/contenidor

Finalment obre la carpeta contenidor amb VSCode (File > Open Folder...).
Crea el document index.html i desenvolupa la web.

Pots anar veient els canvis posant la IP del contenidor en la barra d'adreces del Firefox.