WebFileManager

Implementa un gestor d'arxius web senzill que permeti carregar, descarregar i esborrar arxius.

Necessitaràs tenir preparat un contenidor.

Formulari de càrrega de fitxers

Per a que l'usuari pugui carregar (upload) fitxers al servidor, caldrà implementar un formulari que permeti seleccionar el fitxer.

En aquest formulari cal afegir l'atribut enctype="multipart/form-data". Amb un camp <input type="file"> s'obrirà la finestra per a seleccionar el fitxer.

<form enctype="multipart/form-data" method="POST"> <input name="nom_dada" type="file"> <input type="submit" value="Carrega el fitxer..."> </form>

Quan l'usuari premi el botó submit, el fitxer s'enviarà al servidor.

Obtenir el fitxer al servidor

Per a que el servidor obtingui el fitxer que se li envia, podem utilitzar el següent codi PHP:

<?php if(isset($_FILES['nom_dada'])){ move_uploaded_file($_FILES['nom_dada']['tmp_name'], "directori/{$_FILES['nom_dada']['name']}"); } ?>

Caldrà substituir nom_dada pel nom que si li hagi donat al camp fitxer del formulari. I també s'haurà de substituir directori pel directori del servidor on es guardarà el fitxer.

Eliminar un fitxer

Per a eliminar un fitxer es pot fer servir aquest codi PHP:

<?php if(isset($_GET['nom_dada'])){ unlink("directori/{$_GET['nom_dada']}"); } ?>

Caldrà substituir nom_dada per el nom de la dada que s'hagi enviat a la query.

Llistar els fitxers

Per a mostrar la llista de fitxers es pot fer així:

<?php if ($handle = opendir('directori/')) { while (($file = readdir($handle))) { if ($file != "." && $file != "..") { echo "<p>$file</p>"; } } closedir($handle); } ?>

S'haurà de canviar la línia echo "<p>$file</p>"; per tal de mostrar cada fitxer de la manera que es desitji.